Опит за прилагане на някои математико-статистически методи при обработката на ранноенеолитната керамика от Западна България и Северна Гърция.


Чохаджиев, Стефан (1989) Опит за прилагане на някои математико-статистически методи при обработката на ранноенеолитната керамика от Западна България и Северна Гърция. – ИИМКн, 1989, І, с. 69-120.


 
  Статия
 
 Издадено
  10204
 Стефан Чохаджиев

1. Demoule Jean-Paul. Strumsko et Dikili Tash: à propos d`une transition. - Годишник на НАМ 12. В. Петрова, Ст. Танева, К. Бояджиев (ред.). In memoriam Lilyana Pernicheva-Perets, София, 2014, 233-248. ISSN 1310-7933.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/