Алексиева, Милена. Психо-педагогическа характеристика на подвижни игри. Педагогически алманах, 2005, В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, бр. 1,2 с. 258-267 ISSN 1310-358X; COBISS.BG-ID 1174410980


Алексиева, Милена (2005) Алексиева, Милена. Психо-педагогическа характеристика на подвижни игри. Педагогически алманах, 2005, В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, бр. 1,2 с. 258-267 ISSN 1310-358X; COBISS.BG-ID 1174410980 Педагогически алманах, 2005, В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, бр. 1,2 с. 258-267 ISSN 1310-358X


 Подвижните игри със своето многообразие, достъпност, емоционалност и комплексно въздействие заемат основно място в Учебните програми за задължителна подготовка по физическо възпитание. По тази причина и поради факта, че въпреки многообразието от подвижни и спортноподготвителни игри, в часовете по “Физическо възпитание и спорт” често се наблюдава използването на определен набор от тях, предлагаме на вниманието на педагозите и на преподавателите три малко познати игри, с цел разнообразяване и пови
  Статия
 физическо възпитание, подвижни игри, характеристика
 Издадено
  1018
 Милена Алексиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/