Алексиева, Милена. Анкетно проучване относно баскетболната игра сред 10-11 годишни ученици. 2007, Юбилейна научна конференция “20 години Педагогически факултет” “Образованието в глобализиращия се свят”. В. Търново: сборник доклади част 1, Университетско издателство”Св. св. Кирил и Методий”, 2004, с. 414-417 ISBN 978-954-524-608-1; COBISS.BG-ID 1228218596


Алексиева, Милена (2007) Алексиева, Милена. Анкетно проучване относно баскетболната игра сред 10-11 годишни ученици. 2007, Юбилейна научна конференция “20 години Педагогически факултет” “Образованието в глобализиращия се свят”. В. Търново: сборник доклади част 1, Университетско издателство”Св. св. Кирил и Методий”, 2004, с. 414-417 ISBN 978-954-524-608-1; COBISS.BG-ID 1228218596 Юбилейна научна конференция “20 години Педагогически факултет” “Образованието в глобализиращия се свят”. В. Търново: сборник доклади част 1, Университетско издателство”Св. св. Кирил и Методий”, 2004, с. 414-417 ISBN 978-954-524-608-1


 Анкетата е проведена през учебната 2003-2004 година с 88 деца на 10-11 годишна възраст, като съдържа седем основни въпроса, отнасящи се до популярността на баскетбола, трудностите при усвояване на елементите от играта и желанието на учениците за участие в учебно-тренировъчен процес. След направения анализ на отговорите и обобщаването им можем да направим следните изводи: 1. Интересът към игрите с топка е по-голям в сравнение с другите спортове. 2. Баскетболната игра е достъпна по отношение на
  Доклад
 минибаскетбол, анкета, образование, теория, терминология и правилознание.


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  1017
 Милена Алексиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/