Варна в средата на XIX век според един османски дефтер.


Георгиева, Гергана (2016) Варна в средата на XIX век според един османски дефтер. Във: Варна, българите и българските градове. Възрожденски поселищни проучвания. Сборник в памет на проф. дин Велко Тонев. Отг. ред. Иван Русев. Варна: Онгъл, 2016, с. 59-80. ISBN 978-619-7079-95-1; COBISS.BG-ID 1289759204


 
  Студия
 Социално-икономически профил, Варна в средата на 19 век, професионална структура, немюсюлмански махали
 Издадено
  10164
 Гергана Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/