Кърджалийството – начин на употреба в националната ни историография, 1944-1989.


Георгиева, Гергана (2006) Кърджалийството – начин на употреба в националната ни историография, 1944-1989. В: Историята – начин на употреба. Ред. Иван Русев, Христо Мишков. Варна: УИ Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, 2006, с. 83-93. ISBN 954-715-298-X; 978-954-715-298-4; COBISS.BG-ID 1227063268


 
  Статия
 
 Издадено
  10154
 Гергана Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/