Сараят на провинциалните османски управители. Място за живеене – място за управление. Първата половина на ХІХ век. – В: Четива за историята и културата на Балканите. Съст. М. Карамихова. София, 2010, 79-102.


Георгиева, Гергана (2010) Сараят на провинциалните османски управители. Място за живеене – място за управление. Първата половина на ХІХ век. – В: Четива за историята и културата на Балканите. Съст. М. Карамихова. София, 2010, 79-102.


 
  Статия
 Румелия, валии, местно управление, топоси на властта, сарай, конак
 Издадено
  10147
 Гергана Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/