Сараят на провинциалните османски управители. Място за живеене – място за управление. Първата половина на ХІХ век.


Георгиева, Гергана (2010) Сараят на провинциалните османски управители. Място за живеене – място за управление. Първата половина на ХІХ век. В: Четива за историята и културата на Балканите: В помощ на университетското преподаване. Съст. Маргарита Карамихова. София: Парадигма, 2010, с. 79-102. ISBN 978-954-326-129-1; COBISS.BG-ID 1238840292


 
  Студия
 Румелия, валии, местно управление, топоси на властта, сарай, конак
 Издадено
  10147
 Гергана Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/