Документи за политическата история на средновековна България (ХІІ – ХІV в.). Второ преработено изд. В. Търново, изд. “Аста”, 1993, 156 стр. (в колектив с Ив. Лазаров и Ив. Тютюнджиев).


Павлов, Пламен (1993) Документи за политическата история на средновековна България (ХІІ – ХІV в.). Второ преработено изд. В. Търново, изд. “Аста”, 1993, 156 стр. (в колектив с Ив. Лазаров и Ив. Тютюнджиев). В. Търново


 Христоматия по средновековна българска история, в която са поместени по-слабо известни домашни и чужди извори.
  Учебник / Учебно помагало
 Средновековие, Второ българско царство, история на България, извори


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  10125
 Пламен Павлов

11. Плетньов, В. Кумани в българските земи по данни на писмените извори до края на XII в.– Добруджа, т. 32, 2017 (В чест на 60-годишнината на проф.д.и.н. Георги Атанасов), с. 399.

10. Кръстев, Кр. Покръстването на българите в арабските извори.– България в европейската култура, наука, образование, религия, част 1 (Материали от Четвъртата национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България”). Шумен, 2015, с. 48

9. Плетньов, В., Ив. Русев. История на Варна, т. II. Средновековие и Възраждане (VII в. – 1878 г.). Варна, "Славена", 2012, с. 294.

7. Долмова–Лукановска, М. За погребенията на търновските царе.– България, Балканите и Европа – мит, история, съвремие, т. IV (Доклади от междунар. конференция в памет на проф.д.и.н. Йордан Андреев, 2009 г.). В. Търново, 2011, с. 476, 477.

8. Долмова–Лукановска, М.Търновските царе (Инсигнии. Церемонии. Дворец). В. Търново, "Фабер", 2011, с. 50, 123, 156, 181, 182, .

6. Чолов, П. Български историци (Библиографско-биографичен справочник). София, Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2010, с. 234.

5. Овчаров, Н. Исторически приноси към старобългарската и старославянската епиграфика и книжовност. София, Акад.изд. "Марин Дринов", 2006, с. 172 - бел. 14.

4. Божилов, Ив., В. Гюзелев. История на Добруджа, том 2. Средновековие. В. Търново, "Фабер", 2004, с.427 /в осн. литература/

3. Атанасов, Г. Археологически източници за потеклото на гагаузите.– Relaţiile moldo-bulgare în epoca medie şi modernă. Chisinau, „S.Ş.B.”, 1998, с. 38

2. Ovcarov, N. Le tsar bulgare Ivan Alexandre II.– Etudes balkaniques, 1997, 3-4, p. 121, n.14.

1. Атанасов, Г. Още веднъж за етногенезиса на гагаузите.– Българите в Северното Причерноморие, т. 5, 1996, с. 235.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/