Стела Монева Stela Moneva Термини за публичното ораторство в класическа Атина (сравнително - исторически данни): 2. ” Ретор ”. [Public Speech Terms in Classical Athens (comparative historical data): 2. "Retor" [In Bulgarian]


Монева, Стела (2001) Стела Монева Stela Moneva Термини за публичното ораторство в класическа Атина (сравнително - исторически данни): 2. ” Ретор ”. [Public Speech Terms in Classical Athens (comparative historical data): 2. "Retor" [In Bulgarian] Сб. с Изследвания и материали от научната конференция в памет на доц. д-р Христо Коларов "България, българите и техните съседи през вековете", Велико Търново, 30–31 октомври 1998 г. Ред. Й. К. Андреев, К. Мутафова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2001, с. 33–55, ISBN 954-524-280-9 COBBIS.BG-ID 1038425060


 Разгледана е употребата на старогръцкия термин "ретор" в периода на клесиката. Преходните състояния на думата във възприятията на атиняните се последяват от нейната поява в изворите до края на независимостта на Атина главно по доказателствен материал за функционирането на политическите органи на атинския полис.
  Доклад
 Classical Athens, terms, retor, craft-oral mastery, public speech
 Издадено
  10113
 Стела Монева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/