Аналитичен обзор на природните бедствия в България за периода 2010-2012 г.


Нешкова, Диана (2014) Аналитичен обзор на природните бедствия в България за периода 2010-2012 г. Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция 3-4 юли 2014 год., Том 5, Изд. комплекс на НВУ " Васил Левски", 2014, с. 99-103, ISSN 1314-1937


 Докладът представя анализ на статистическите данни за природните бедствия възникнали в страната ни през периода 2010-2012 г. Засяга темата за уязвимостта на България от природни бедствия.
  Доклад
 природни бедствия, статистика, България


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  10083
 Диана Нешкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/