Културни ценности в риск – мерки за защита при земетресения, наводнения и пожари.


Нешкова, Диана (2013) Културни ценности в риск – мерки за защита при земетресения, наводнения и пожари. Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция 27-28 юни 2013 год., Том 9, Изд. комплекс на НВУ "Васил Левски", 2013, с.57-64, ISSN 1314-1937


 Посочват се основните документи, регламентиращи задълженията на органите на изпълнителната власт по защитата на културното наследство при бедствия. Акцентира се на организацията на защитата при земетресения, наводнения и пожари. Разкриват се основни проблеми по отношение на застрашените материални културни ценности, които трябва да се решат чрез промени в законодателната база и финансовото осигуряване.
  Доклад
 културни ценности, защита


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  10081
 Диана Нешкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/