За периодизацията на Новата история на България. / Дриновський збiрник. Том ІV. Харкiв – Софiя, 2011, с. 151-161. ISBN 978-954-322-410-4 УДК 94(497.2)(082) ББК 63.3(4БОЛ)я43


Петков, Петко (2011) За периодизацията на Новата история на България. / Дриновський збiрник. Том ІV. Харкiв – Софiя, 2011, с. 151-161. ISBN 978-954-322-410-4 УДК 94(497.2)(082) ББК 63.3(4БОЛ)я43 Дриновський збiрник. Том ІV. Харкiв – Софiя, 2011, с. 151-161. ISBN 978-954-322-410-4 УДК 94(497.2)(082) ББК 63.3(4БОЛ)я43 Ред. Колегия Предс.: М. Г. Станчев. Акад. изд. „М. Дринов“


 
  Статия
 Нова история на България, периодизация


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  10076
 Петко Петков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/