Болгарская православная церковь и государственная власть в Княжестве/Царстве Болгария (1878-1912 гг.). Замечания и выводы. - Дунайскi науковi читання: Европейский вимiр i регiональний контекст. Матерiали мiжнародноï науково-практичноï конференцiï, присвяченоï 75-рiччю Измаïльського державного гуманиiтарного унiверситету. Т. І: Iсторiя. Економiка. Педагогiка. Iзмаïл, 2015, с. 63-67. ББК 72 (4 Укр) УДК 001.6 (477.74) Д-83


Петков, Петко (2015) Болгарская православная церковь и государственная власть в Княжестве/Царстве Болгария (1878-1912 гг.). Замечания и выводы. - Дунайскi науковi читання: Европейский вимiр i регiональний контекст. Матерiали мiжнародноï науково-практичноï конференцiï, присвяченоï 75-рiччю Измаïльського державного гуманиiтарного унiверситету. Т. І: Iсторiя. Економiка. Педагогiка. Iзмаïл, 2015, с. 63-67. ББК 72 (4 Укр) УДК 001.6 (477.74) Д-83


 Разглежда се развитието на отношенията между БПЦ и държавата в един продължителен период
  Доклад
 Българска православна църква, Княжество България
 Издадено
  10066
 Петко Петков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/