Семинар – практикум „Светлината в природата” - модел на неформално образование по физика.


Драганова-Стойкова, Тамара (2016) Семинар – практикум „Светлината в природата” - модел на неформално образование по физика. Сб. XLIV конференция по въпросите на обучението по физика „Неформално образование по физика и астрономия”, Ямбол, 7-10 април 2016 г. Ред. К. Тютюлков. София: ХЕРОН ПРЕС ООД, 2016, с. 266–269. ISBN 978-954-580-361-1


 Настоящата статия представя модел на организационна форма на неформално образование при провеждане на семинар-практикум на тема „Светлината в природата” - VII клас по „Физика и астрономия” и „География и икономика”. Семинар-практикумът е посветен на Международната година на светлината и светлинните технологии – 2016, както и на споделения педагогически опит с ученици и студенти в областта на неформалното образование, като подпомагащо и развиващо формалното образование.
  Статия
 физика и астрономия, география, ДОИ, учебни програми, педагогически опит, причинно-следствени връзки, практически умения


Хуманитарни науки
Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Физически науки
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities
Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Physical Sciences
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  10060
 Тамара Драганова-Стойкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/