Управленски умения. Съвети за мениджъри.


Пенчева, Ивалинка (2013) Управленски умения. Съвети за мениджъри. Велико Търново: Абагар, 2013, 229 с., ISBN: 978-619-168-059-7, COBISS.BG-ID 1261015012.


 
  Монография
 Умения, мениджъри, цели, структура, управление, производитилност, разходи, екипи, групи, заседания, преговори, делегиране,


Социални, стопански и правни науки Администрация и управление

Social sciences, economic sciences and law Administration and Management

 Издадено
  10053
 Ивалинка Пенчева

6. Pavlov, V. Development of the management functions, Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопански факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" "Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности" т. 1., Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с. ISSN 2603-4093, с. 208.

5. Minchev, N. Organizational team culture, 1-st International conference "Human resources, leadership and organizational management", Sozopol, 24-26 june 2016, Publishing house: ECBES, 2016, ISSN 2367- 945X (Print), ISSN 2367-9468 (Online), p. 364, 368.

3. Пенчева, Пл. Нуждата от взаимовръзка между производителността на труда и работната заплата, Сборник с доклади от Юбилейна научно-практическа конференция с международно участие "Времена на несигурност и рискове:възможности и перспективи за развитие", Пловдив 7-8 ноември 2014 г., УИ: "Паисий Хилендарски", 2015, с. 445-449, ISBN 978-619-202-036-1, с. 448

4. Пенчева, Пл. Съвременният мениджмънт на средните и големите предприятия в България - проблеми и възможни решения, В. Търново: Изд. Ай анд Би, 2015, 139 с. ISBN 978-954-9689-85-3, с. 66, 70, 77. COBISS.BG-ID 1276987876.

2. Pencheva, Pl. "The vicious circle" and labour productivity, XII international scentific conference "Management and engineering,14, vol.2, Sozopol, 22-25 june, 2014, Еd. M. Velev, Sofia: TU , 2014, р. 1093-1097, ISSN 1310-3946, ISSN 1314-6327, p.1097. НРС

1. Христова, В. Предприемачеството. Теоретични основи и практически измерения, Велико Търново: "Абагар", 2013, 198 с. ISBN 978-619-168-062-1, с. 179.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/