Ситуационен анализ на география на страните в рамките на училищното географско образование в Република Черна гора.


Драганова-Стойкова, Тамара (2016) Ситуационен анализ на география на страните в рамките на училищното географско образование в Република Черна гора. Сб. от Годишна Университетска научна конференция НВУ „Васил Левски”, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”, Велико Търново, 20-21 октомври 2016 г. Ред. И. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс НВУ „В. Левски”, 2016, том 1, с. 185–195. ISSN 1314-1937


 В статията е представен контент-анализ, ситуационен и SWOT-анализ, както и оценка на съвременното състояние на училищното географско образование и на обучението по география на страните в Република Черна гора. Анализите са базирани на проучените и изследвани нормативни образователни документи в страната - учебни планове и учебни програми. Идентифицирани и очертани са предимствата и недостатъците, възможностите и заплахите в обучението по география на страните.
  Статия
 учебен план, учебни програми, училищно географско образование, контент-анализ, ситуационен анализ, SWOT-анализ, география на страните


Хуманитарни науки
Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities
Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  10051
 Тамара Драганова-Стойкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/