По въпроса за училищното географско образование и обучението по география на страните в Република Албания.


Драганова-Стойкова, Тамара (2016) По въпроса за училищното географско образование и обучението по география на страните в Република Албания. Сб. от Годишна Университетска научна конференция НВУ „Васил Левски”, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”, Велико Търново, 20-21 октомври 2016 г. Ред. И. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс НВУ „В. Левски”, 2016, том 1, с. 174–184. ISSN 1314-1937


 В статията е представено училищното географско образование в Република Албания - място, структура, учебно съдържание по учебните програми по география. Преподаването на географията на страните е проучено като част от съвременното географско училищно образование в гимназиалния етап. Представен е контент-анализ, ситуационен анализ и SWOT - анализ на обучението по география на страните.
  Статия
 училищно географско образование, учебна програма, контент-анализ, ситуационен анализ, SWOT-анализ, структура, учебно съдържание, Албания, география на страните


Хуманитарни науки
Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities
Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  10050
 Тамара Драганова-Стойкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/