Лексикографическая разработка русских и болгарских междометий (на материале “Толкового словаря русского языка” и “Български тълковен речник”). // Восьмой международный симпозиум МАПРЯЛ 2002, Велико Търново, 2002, с. 100 – 103. ISBN 954-775-151-4.


Златев, Иван (2002) Лексикографическая разработка русских и болгарских междометий (на материале “Толкового словаря русского языка” и “Български тълковен речник”). // Восьмой международный симпозиум МАПРЯЛ 2002, Велико Търново, 2002, с. 100 – 103. ISBN 954-775-151-4. Велико Търново


 
  Доклад
 междометия, лексикография, словари


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  10049
 Иван Златев

1. Петрова Красимира. ГРАМАТИЧЕСКИ И СЕМАНТИЧЕСКИ ТРАНСПОЗИЦИИ ПРИ МЕЖДУМЕТИЯТА. // ЛИНГВИСТИЧНИ ПРОБЛЕМИ. Година I, кн. 1., с. 117. Университетско издателство „Неофит Рилски“, Благоевград, ISSN: 2682-9673, 2019

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/