Формиране на Чехословашкия корпус и ролята му в образуването на Източния антиболшевишки фронт.


Астарджиева, Татяна (2014) Формиране на Чехословашкия корпус и ролята му в образуването на Източния антиболшевишки фронт. - В: "Европа между революции и реформи". Юбилеен сборник в чест на проф. дин Хр. Глушков, В. Търново: УИ "Св. Св. Кирил и Методий", 2014, с. 249 – 255, ISBN 978-954-524-969-3


 Чехословашките военни формирования се създават като доброволчески отряди в началото на Първата световна война. Целта им е подпомагане на Съглашението срещу Австро-Унгария и образуване на независима чехословашка държава. Организирането им се извършва в Русия и Франция. Чехословашките части изиграват важна роля по време на Гражданската война в Съветска Русия. Темата представя непубликувани документи и малко известни факти по въпроса за създаване и организиране на Чехословашкия корпус в Русия. Обърнато е внимание на ролята му в началото на Гражданската война за образуване на Източния антиболшевишки фронт.
  Статия
 Чехословашки корпус, болшевики, белогвардейци, Източен фронт, Първа световна война, Гражданска война,
 Издадено
  10000
 Татяна Астарджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/