Публикации по катедри


Катедра "Алгебра и геометрия" / Department of Algebra and Geometry (521)

Катедра "Англицистика и американистика" / Department of English and American Studies (285)

Катедра "Археология" / Department of Archaeology (401)

Катедра "Библейско и систематическо богословие" / Department of Biblical and Systematical Theology (266)

Катедра "Българска литература" / Department of Bulgarian Literature (1501)

Катедра "География" / Department of Geography (1011)

Катедра "Германистика и нидерландистика" / Department of German and Dutch Studies (281)

Катедра "Графика" / Department of Graphics (24)

Катедра "Графичен дизайн и визуални комуникации" / Graphic Design and Visual Communication (69)

Катедра "Живопис" / Department of Painting (55)

Катедра "Журналистика и връзки с обществеността" / Department of Journalism and Public Relations (234)

Катедра "Изкуствознание и теоретични дисциплини / Department of Art Studies and Theoretical Subjects (87)

Катедра "Икономическа теория и международни икономически отношения" / Department of Economic Theory and International Economic Relations (455)

Катедра "Информационни технологии" / Department of Information Technologies (593)

Катедра "Историческо и практическо богословие" / Department of Historical and Practical Theology (157)

Катедра "Класически и източни езици и култури" / Department of Classical and Eastern Languages and Cultures (257)

Катедра "Книгоиздаване и библиотечно-информационни дейности" / Department of Book-publishing and Library and Information Activities (186)

Катедра "Компютърни системи и технологии" / Department of Computer Systems and Technologies (661)

Катедра "Математически анализ и приложения" / Department of Mathematical Analysis and Applications (483)

Катедра "Методика на езиковото и литературното обучение и литературознание / Department of Methodology of Linguistic and Literary Education (329)

Катедра "Музика" / Department of Music (349)

Катедра "Наказателноправни науки" / Department of Penal Law (206)

Катедра "Национална сигурност" / Department of National Security (20)

Катедра "Начална училищна педагогика" / Department of Primary-school Pedagogy (444)

Катедра "Нова и най-нова история на България" / Department of Early-modern and Modern Bulgarian History (633)

Катедра "Нова и най-нова обща история" / Department of Early-modern and Modern General History (319)

Катедра "Обща лингвистика и старобългаристика" / Department of General Linguistics and Old Bulgarian Studies (303)

Катедра "Организация и методология на социалните дейности" / Department of Organization and Methods of Social Activities (187)

Катедра "Педагогика" / Department of Pedagogy (985)

Катедра "Политология, социология и културология" / Department of Political Science, Sociology and Cultural Studies (211)

Катедра "Предучилищна педагогика" / Department of Pre-school Pedagogy (788)

Катедра "Психология" / Department of Psychology (819)

Катедра "Публичноправни науки" / Department of Public Law (302)

Катедра "Рисуване" / Department of Drawing (83)

Катедра "Романистика" / Department of Romance Languages (278)

Катедра "Русистика" / Department of Russian Language (530)

Катедра "Скулптура" / Department of Sculpture (29)

Катедра "Славистика" / Department of Slavonic Studies (459)

Катедра "Стара и средновековна история" / Department of Old and Medieval History (1125)

Катедра "Стенопис" / Department of Mural Painting (17)

Катедра "Стопанско управление" / Department of Economic Management (268)

Катедра "Съвременен български език" / Department of Modern Bulgarian Language (718)

Катедра "Теория и методика на физическото възпитание" / Department of Theory and Methods of Physical Education (1024)

Катедра "Туризъм" / Department of Tourism (291)

Катедра "Философски науки" / Department of Philosophical Sciences (389)

Катедра "Финанси и счетоводство" / Department of Finances and Accounting (233)

Катедра "Църковни изкуства" / Department of Church Arts (184)

Катедра "Частноправни науки" / Department of Private Law (389)

Катедра "Чуждоезиково обучение" / Department of Foreign Language Teaching (117)

Преподаватели / - (2431)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/