Публикации по катедри


Катедра "Алгебра и геометрия" / Department of Algebra and Geometry (368)

Катедра "Англицистика и американистика" / Department of English and American Studies (216)

Катедра "Археология" / Department of Archaeology (305)

Катедра "Библейско и систематическо богословие" / Department of Biblical and Systematical Theology (227)

Катедра "Българска литература" / Department of Bulgarian Literature (1399)

Катедра "География" / Department of Geography (962)

Катедра "Германистика и нидерландистика" / Department of German and Dutch Studies (302)

Катедра "Графика" / Department of Graphics (12)

Катедра "Графичен дизайн и визуални комуникации" / Graphic Design and Visual Communication (45)

Катедра "Живопис" / Department of Painting (10)

Катедра "Журналистика и връзки с обществеността" / Department of Journalism and Public Relations (193)

Катедра "Изкуствознание и теоретични дисциплини / Department of Art Studies and Theoretical Subjects (40)

Катедра "Икономическа теория и международни икономически отношения" / Department of Economic Theory and International Economic Relations (297)

Катедра "Информационни технологии" / Department of Information Technologies (452)

Катедра "Историческо и практическо богословие" / Department of Historical and Practical Theology (151)

Катедра "Класически и източни езици и култури" / Department of Classical and Eastern Languages and Cultures (218)

Катедра "Книгоиздаване и библиотечно-информационни дейности" / Department of Book-publishing and Library and Information Activities (104)

Катедра "Компютърни системи и технологии" / Department of Computer Systems and Technologies (591)

Катедра "Математически анализ и приложения" / Department of Mathematical Analysis and Applications (464)

Катедра "Методика на езиковото и литературното обучение и литературознание / Department of Methodology of Linguistic and Literary Education (287)

Катедра "Музика" / Department of Music (367)

Катедра "Наказателноправни науки" / Department of Penal Law (129)

Катедра "Национална сигурност" / Department of National Security (22)

Катедра "Начална училищна педагогика" / Department of Primary-school Pedagogy (421)

Катедра "Нова и най-нова история на България" / Department of Early-modern and Modern Bulgarian History (557)

Катедра "Нова и най-нова обща история" / Department of Early-modern and Modern General History (351)

Катедра "Обща лингвистика и старобългаристика" / Department of General Linguistics and Old Bulgarian Studies (270)

Катедра "Организация и методология на социалните дейности" / Department of Organization and Methods of Social Activities (82)

Катедра "Педагогика" / Department of Pedagogy (1019)

Катедра "Политология, социология и културология" / Department of Political Science, Sociology and Cultural Studies (120)

Катедра "Предучилищна педагогика" / Department of Pre-school Pedagogy (705)

Катедра "Психология" / Department of Psychology (578)

Катедра "Публичноправни науки" / Department of Public Law (208)

Катедра "Рисуване" / Department of Drawing (15)

Катедра "Романистика" / Department of Romance Languages (317)

Катедра "Русистика" / Department of Russian Language (412)

Катедра "Скулптура" / Department of Sculpture (17)

Катедра "Славистика" / Department of Slavonic Studies (348)

Катедра "Стара и средновековна история" / Department of Old and Medieval History (1116)

Катедра "Стенопис" / Department of Mural Painting (9)

Катедра "Стопанско управление" / Department of Economic Management (160)

Катедра "Съвременен български език" / Department of Modern Bulgarian Language (609)

Катедра "Теория и методика на физическото възпитание" / Department of Theory and Methods of Physical Education (942)

Катедра "Туризъм" / Department of Tourism (181)

Катедра "Философски науки" / Department of Philosophical Sciences (344)

Катедра "Финанси и счетоводство" / Department of Finances and Accounting (165)

Катедра "Църковни изкуства" / Department of Church Arts (65)

Катедра "Частноправни науки" / Department of Private Law (231)

Катедра "Чуждоезиково обучение" / Department of Foreign Language Teaching (95)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/