Публикации по научни области и научни направления


Хуманитарни науки / Humanities (1334)

Социални, стопански и правни науки / Social sciences, economic sciences and law (385)

Природни науки, математика и информатика / Natural sciences, mathematics and informatics (882)

Технически науки / Technical sciences (29)

Аграрни науки / Agrarian sciences and veterinary medicine (15)

Здравеопазване и спорт / Health care and sport (19)

Филология / Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature (1643)

История и археология / History and Archeology (742)

Философия / Philosophy (174)

Религия и теология / Religion and Theology (140)

Теория на изкуствата / Theory of Arts (8)

Изобразително изкуство / Fine Arts and Visual Arts (123)

Музикално и танцово изкуство / Music and Dance Arts (54)

Театрално и филмово изкуство / Theatre and Film Arts (25)

Педагогика / Education (321)

Теория и управление на образованието / Theory and Management of Education (17)

Туризъм / Tourism (65)

Икономика / Economics (90)

Администрация и управление / Administration and Management (41)

Педагогика на обучението по… / Pedagogy of Teaching… (800)

Право / Law (20)

Обществени комуникации и информационни науки / Public Communications and Information Sciences (208)

Социални дейности / Social Work (39)

Политически науки / Political Sciences (116)

Психология / Psychology (113)

Социология, антропология и науки за културата / Sociology, Anthropology and Cultural Studies (78)

Физически науки / Physical Sciences (22)

Науки за земята / Earth Sciences (165)

Математика / Mathematics (94)

Информатика и компютърни науки / Informatics and Computer Science (379)

Електротехника, електроника и автоматика / Electrical, Electronic Engineering and Automation (5)

Комуникационна и компютърна техника / Communication and Computer Technology (21)

Енергетика / Energy, Engineering and Power Technology (3)

Хранителни технологии / Food Technologies (1)

Растениевъдство / Crop Sciences (8)

Животновъдство / Animal Breeding (15)

Ветеринарна медицина / Veterinary Medicine (7)

Медицина / Medicine (2)

Фармация / Pharmacy (1)

Обществено здраве / Public Health (20)

Спорт / Sports (68)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/