Публикации по научни области и научни направления


Хуманитарни науки / Humanities (1819)

Социални, стопански и правни науки / Social sciences, economic sciences and law (1102)

Природни науки, математика и информатика / Natural sciences, mathematics and informatics (1027)

Технически науки / Technical sciences (29)

Аграрни науки / Agrarian sciences and veterinary medicine (16)

Здравеопазване и спорт / Health care and sport (33)

Филология / Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature (2369)

История и археология / History and Archeology (1137)

Философия / Philosophy (229)

Религия и теология / Religion and Theology (289)

Теория на изкуствата / Theory of Arts (21)

Изобразително изкуство / Fine Arts and Visual Arts (452)

Музикално и танцово изкуство / Music and Dance Arts (78)

Театрално и филмово изкуство / Theatre and Film Arts (27)

Педагогика / Education (620)

Теория и управление на образованието / Theory and Management of Education (43)

Туризъм / Tourism (234)

Икономика / Economics (274)

Администрация и управление / Administration and Management (215)

Педагогика на обучението по… / Pedagogy of Teaching… (1769)

Право / Law (82)

Обществени комуникации и информационни науки / Public Communications and Information Sciences (332)

Социални дейности / Social Work (101)

Политически науки / Political Sciences (221)

Психология / Psychology (278)

Социология, антропология и науки за културата / Sociology, Anthropology and Cultural Studies (184)

Физически науки / Physical Sciences (26)

Науки за земята / Earth Sciences (674)

Математика / Mathematics (205)

Информатика и компютърни науки / Informatics and Computer Science (601)

Електротехника, електроника и автоматика / Electrical, Electronic Engineering and Automation (5)

Комуникационна и компютърна техника / Communication and Computer Technology (24)

Енергетика / Energy, Engineering and Power Technology (4)

Архитектура, строителство и геодезия / Architecture, Construction and Geodesy (1)

Хранителни технологии / Food Technologies (1)

Растениевъдство / Crop Sciences (8)

Животновъдство / Animal Breeding (15)

Ветеринарна медицина / Veterinary Medicine (7)

Медицина / Medicine (2)

Фармация / Pharmacy (1)

Обществено здраве / Public Health (7)

Спорт / Sports (151)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/