Публикации по научни области и научни направления


Хуманитарни науки / Humanities (1473)

Социални, стопански и правни науки / Social sciences, economic sciences and law (572)

Природни науки, математика и информатика / Natural sciences, mathematics and informatics (914)

Технически науки / Technical sciences (29)

Аграрни науки / Agrarian sciences and veterinary medicine (16)

Здравеопазване и спорт / Health care and sport (21)

Филология / Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature (2052)

История и археология / History and Archeology (821)

Философия / Philosophy (194)

Религия и теология / Religion and Theology (149)

Теория на изкуствата / Theory of Arts (12)

Изобразително изкуство / Fine Arts and Visual Arts (135)

Музикално и танцово изкуство / Music and Dance Arts (55)

Театрално и филмово изкуство / Theatre and Film Arts (28)

Педагогика / Education (413)

Теория и управление на образованието / Theory and Management of Education (20)

Туризъм / Tourism (124)

Икономика / Economics (105)

Администрация и управление / Administration and Management (71)

Педагогика на обучението по… / Pedagogy of Teaching… (947)

Право / Law (38)

Обществени комуникации и информационни науки / Public Communications and Information Sciences (215)

Социални дейности / Social Work (43)

Политически науки / Political Sciences (163)

Психология / Psychology (148)

Социология, антропология и науки за културата / Sociology, Anthropology and Cultural Studies (79)

Физически науки / Physical Sciences (22)

Науки за земята / Earth Sciences (198)

Математика / Mathematics (97)

Информатика и компютърни науки / Informatics and Computer Science (406)

Електротехника, електроника и автоматика / Electrical, Electronic Engineering and Automation (5)

Комуникационна и компютърна техника / Communication and Computer Technology (21)

Енергетика / Energy, Engineering and Power Technology (3)

Хранителни технологии / Food Technologies (1)

Растениевъдство / Crop Sciences (8)

Животновъдство / Animal Breeding (15)

Ветеринарна медицина / Veterinary Medicine (7)

Медицина / Medicine (2)

Фармация / Pharmacy (1)

Обществено здраве / Public Health (28)

Спорт / Sports (113)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/