Публикации по научни области и научни направления


Хуманитарни науки / Humanities (2193)

Социални, стопански и правни науки / Social sciences, economic sciences and law (1598)

Природни науки, математика и информатика / Natural sciences, mathematics and informatics (1166)

Технически науки / Technical sciences (30)

Аграрни науки / Agrarian sciences and veterinary medicine (17)

Здравеопазване и спорт / Health care and sport (84)

Филология / Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature (2659)

История и археология / History and Archeology (1314)

Философия / Philosophy (293)

Религия и теология / Religion and Theology (335)

Теория на изкуствата / Theory of Arts (33)

Изобразително изкуство / Fine Arts and Visual Arts (521)

Музикално и танцово изкуство / Music and Dance Arts (80)

Театрално и филмово изкуство / Theatre and Film Arts (29)

Педагогика / Education (857)

Теория и управление на образованието / Theory and Management of Education (55)

Туризъм / Tourism (283)

Икономика / Economics (405)

Администрация и управление / Administration and Management (313)

Педагогика на обучението по… / Pedagogy of Teaching… (2120)

Право / Law (542)

Обществени комуникации и информационни науки / Public Communications and Information Sciences (358)

Социални дейности / Social Work (112)

Политически науки / Political Sciences (248)

Психология / Psychology (314)

Социология, антропология и науки за културата / Sociology, Anthropology and Cultural Studies (216)

Физически науки / Physical Sciences (28)

Науки за земята / Earth Sciences (799)

Математика / Mathematics (226)

Информатика и компютърни науки / Informatics and Computer Science (640)

Електротехника, електроника и автоматика / Electrical, Electronic Engineering and Automation (5)

Комуникационна и компютърна техника / Communication and Computer Technology (28)

Енергетика / Energy, Engineering and Power Technology (4)

Архитектура, строителство и геодезия / Architecture, Construction and Geodesy (3)

Хранителни технологии / Food Technologies (1)

Растениевъдство / Crop Sciences (10)

Животновъдство / Animal Breeding (16)

Ветеринарна медицина / Veterinary Medicine (7)

Фармация / Pharmacy (1)

Обществено здраве / Public Health (40)

Спорт / Sports (217)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/